Bảng kí tự đặc biệt mở rộng

By Tác Giả | APPS Tốt

Th9 09

Trong bài trước sms_tốt đã hướng dẫn các bạn cách viết kí tự đặc biệt, và giới thiệu đến các bạn các kí tự thông dụng nhất. Ở bài này sms_tốt sẽ gửi tới các bạn Bảng kí tự đặc biệt mở rộng và đầy đủ hơn. Đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi người.

¤ ¤ ¤ ßång Kï  µ Đäc ß¡êt  Mø Røng ¤ ¤ ¤

( Ở đây mình sẽ giới thiệu theo dạng ABC…)

A

ALT-0192 = À 

ALT-0193 = Á


ALT-0194 = Â 


ALT-0195 = Ã 

ALT-0196 = Ä
ALT-0197 = Å 


ALT-0198 = Æ 

ALT-0224 = à 

ALT-0225 = á 

ALT-0226 = â


ALT-0227 = ã 


ALT-0228 = ä 

ALT-0229 = å

B

ALT-0223 = ß

C

ALT-0128 = €

ALT-0140 = Œ

ALT-0156 = œ

ALT-0162 = ¢ 

ALT-0169 = ©

ALT-0199 = Ç

Đ

ALT-0208 = Ð

ALT-0240 = ð 

E

ALT-0200 = È 

ALT-0201 = É 

ALT-0202 = Ê


ALT-0203 = Ë 

ALT-0231 = e 

ALT-0232 = è

ALT-0233 = é 

ALT-0234 = ê 

ALT-0235 = ë

I

ALT-0161 = ¡ 


ALT-0204 = Ì 

ALT-0205 = Í


ALT-0206 = Î 


ALT-0207 = Ï 

ALT-0236=  ì 

ALT-0237 = í 

ALT-0238 = î


ALT-0239 = ï 

N

ALT-0241 = ñ

ALT-0209 = Ñ 

O

ALT-0211 = Ó


ALT-0212 = Ô 


ALT-0213 = Õ 

ALT-0214 = Ö

ALT-0216 = Ø 

ALT-0242 = ò 

ALT-0243 = ó 

ALT-0244 = ô


ALT-0245 = õ 


ALT-0246 = ö 

ALT-0248 = ø 

P

ALT-0254 = þ 

ALT-0222 = Þ 

R

ALT-0174 = ® 

S

ALT-0138 Š 

ALT-0154 = š

ALT-0167 = § 

T

ALT-0134 = † 

U

ALT-0217 = Ù
ALT-0218 = Ú 


ALT-0219 = Û 

ALT-0220 = Ü

Y

ALT-0255 = ÿ

ALT-0253 = ý

ALT-0165 = ¥ 

ALT-0159 = Ÿ

U

ALT-0249 = ù 

ALT-0250 = ú
ALT-0251 = û 

ALT-0252 = ü 

ALT-0131 = ƒ

Các dạng khác :

 ALT-0135 = ‡ 


ALT-0136 = ˆ


ALT-0137 = ‰


ALT-0139 = ‹


ALT-0145 = ‘


ALT-0146 = ’ 


ALT-0147 = “ 


ALT-0148 = ”


ALT-0149 = • 


ALT-0150 = – 


ALT-0151 = —


ALT-0152 = ˜ 


ALT-0153 = ™ 


ALT-0155 = › 


ALT-0163 = £


ALT-0164 = ¤ 


ALT-0166 = ¦


ALT-0168 = ¨ 


ALT-0170 = ª 


ALT-0171 = « 


ALT-0172 = ¬


ALT-0174 = ® 


ALT-0175 = ¯


ALT-0176 = ° 


ALT-0177 = ± 


ALT-0178 = ²


ALT-0179 = ³ 


ALT-0180 = ´ 


ALT-0181 = µ


ALT-0182 = ¶ 


ALT-0183 = · 


ALT-0184 = ¸


ALT-0185 = ¹ 


ALT-0186 = º 


ALT-0187 = »


ALT-0188 = ¼ 


ALT-0189 = ½ 


ALT-0190 = ¾


ALT-0191 = ¿ 


ALT-0215 = × 


ALT-0247 = ÷

Kí tự 12 cung chòm sao: 

(Theo: wikipedia [ Link xem])

♒  Bảo Bình (Aquarius)             Song Ngư          ♎   Thiên Bình (Libra)


♊  
Song Tử(Gemini)              ♋  Cự Giải (Cancer)         ♏   Scorpio (Hổ Cáp)


♈  
Bạch dương (Aries)          ♌   Sư Tử (Leo)             ♐   Nhân Mã (Sagittarius)


♉  
Kim Ngưu (Taurus)          ♍  Xử Nữ (Virgo)           ♑   Ma Kết (Capricorn)

☺ = 1 + Alt

☻ = 2 + Alt

♥ = 3 + Alt

♦ =  4 + Alt 

♣ =  5 + Alt 

♠ =  6 + Alt 

• =  7 + Alt

◘ =  8 + Alt

○ =  9+ Alt

◙ : 10 + Alt

♂ =  11 + Alt

♀ =  12 + Alt

♪ =  13+ Alt

♫ =  14+ Alt

☼ =  15+ Alt

► =  16+ Alt

◄ =  17+ Alt

▲ =  30+ Alt

▼=  31+ Alt

↕ = 18+ Alt

‼ =  19+ Alt

▬ = 22 + Alt

↨ =  23 + Alt

↑ =  24 + Alt

↓ = 25 + Alt

→ =  26 + Alt 

← =  27 + Alt

∟ =  28+ Alt

↔ =  29+ Alt

! = 33+ Alt

” = 34+ Alt

$ =  36+ Alt

╬ =  8142+ Alt

° =  1456+ Alt

∞ =  7148+ Alt

╚ =  9416 + Alt

╗ =  187 + Alt

▄ =  8156 + Alt

■ =  18942 + Alt

♀ =  4108+ Alt

♪ =  4109+ Alt

≥ =  4110+ Alt

↕ =  4114+ Alt

☼ =  4111+ Alt

₧ =  84126+ Alt

Θ =  72169+ Alt

╞ =  57286+ Alt

╦ =  86731+ Alt

¿ =  52648+ Alt

∟ =  36892+ Alt

Γ =  8162+ Alt

Ω =  48106+ Alt

∩ =  72943+ Alt

╓ =  8150+ Alt

╜ =  2749+ Alt

╨ = 49360+ Alt

║ =  59834+ Alt

╟ =  2759+ Alt

σ =  2789+ Alt

▒ =  5297+ Alt

▓ =  5298+ Alt

φ =  82157+ Alt

Φ =  8424+ Alt

┬ =  7362+ Alt

┴ =  7361+ Alt

├ =  18627+ Alt

│ =  179+ Alt

║ =  186+ Alt

≍ =  247+ Alt

« =  174+ Alt

≡ =  2544+ Alt

╨ =  208+ Alt

‼ =  4115+ Alt

Xem bài hướng dẫn : viết kí tự đặc biệt

2 1uc browser


Trên đây sms_tốt đã giới thiệu tương đối đầy đủ các mẫu kí tự cho các bạn. Còn gì thiếu xót mong các bạn góp ý. Chúc các bạn thành công.